Danish Biometrics har afgivet høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv.

Danish Biometrics har afgivet følgende høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv. (fingeraftryk i pas), der vedrører indførelse af et gebyr på 25 kr. for optagelse af fingeraftryk:

Med henvisning til Justitsministeriets henvendelse 10. marts 2011 vil Danish Biometrics gerne knytte følgende bemærkninger til lovudkastet.

I henhold til Rådets forordning nr. 2252/2004 af 13. december 2004, som ændret ved forordning nr. 444/2009 af 28. Maj 2009, artikel 1 fremgår det af stk. 2a, ”at følgende personer er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk:

a) børn under 12 år

Aldersgrænsen på 12 år er foreløbig. Den i artikel 5a nævnte rapport skal indeholde en revurdering af aldersgrænsen, om nødvendigt ledsaget af et forslag om ændring af aldersgrænsen. Uden at det berører konsekvenserne af gennemførelsen af artikel 5a, kan medlemsstater, der i deres nationale lovgivning, vedtaget inden den 26. juni 2009, har fastsat en aldersgrænse på under 12 år, anvende denne aldersgrænse i en overgangsperiode på op til fire år efter den 26. juni 2009. Aldersgrænsen i overgangsperioden må dog ikke være på under seks år.

b) personer, hvor det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk.”

Endvidere fremgår det af stk. 2b, at

”Såfremt det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk af de foreskrevne fingre, tillader medlemsstaterne, at der optages fingeraftryk af de andre fingre. Er det også midlertidigt umuligt at optage fingeraftryk af nogen andre fingre, kan medlemsstaterne udstede et midlertidigt pas med en gyldighed på 12 måneder eller derunder.”

Uanset skannerudstyrets aflæsningsnøjagtighed og betjeningsvenlighed eller operatørens faglige kompetence vil der altid være personer, hvis fingeraftryk det fysisk ikke er muligt at optage. Det kan eksempelvis skyldes disse personers arbejde, som det har været tilfældet med et ganske vist lille antal keramikere, hvis fingeraftryk har været så ”hårde”, at de ikke har været muligt at optage på det af Bornholmstrafikken (nu BornholmerFærgen) anvendte biometriske udstyr for pendlere.

Det er Danish Biometrics opfattelse at en fysisk umulighed ikke bør komme disse personer til last, hvorfor det derfor ikke synes rimeligt, at der også skal betales et om end mindre gebyr i de situationer hvor det viser sig, at der ikke kan optages et brugbart fingeraftryk samtidig med at EU-Forordningen faktisk fastslår, at disse personer er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk.

Det er Danish Biometrics indstilling, at fleksibilitet og størst mulig hensyntagen til borgeren også for så vidt angår gebyrfastsættelsen er et succeskriterium for borgerens tillid til det biometriske pas og dets implementering.

Selvom gennemførelsen af det danske biometriske pas, der som bekendt udspringer af EU-regulering og ICAO standardisering, ligger fast og ikke er genstand for det konkrete lovudkast, benytter Danish Biometrics afslutningsvis desuagtet lejligheden til at gøre opmærksom på den teknologiske løsnings tekniske implikationer med hensyn til sikkerhed og persondatabeskyttelse og at identifikations- og autentifikationsteknologien på sigt bør forbedres med afsæt i principper om security og privacy by design.

Med venlig Hilsen

Frederik Kortbæk, koordinator, cand.jur.
Bénédicte Lunde-Christensen, specialkonsulent, cand.jur.

Download høringssvaret her.

Download lovforslaget med bemærkninger  her.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Be part of a community actively working with the use of biometrics and receive free newsletters with alerts, reminders of events and activities and reduced fees/free access to selected events

You have Successfully Subscribed!

Share This